FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
AMBuff Magician
เลเวล 5
15 SP
- - สกิลสนับสนุน
Another Code


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล พลังโจมตีเวทย์มนต์เพิ่มขึ้น ระยะเวลาผลของสกิล MP ที่ใช้ Cooldown
1 20% 25 วินาที 70 MP 10 วินาที
2 30 วินาที
3 35 วินาที
4 40 วินาที
5 (Max) 45 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • สกิลนี้จะมีผลกับตัวละครที่อยู่ภายในระยะสกิลเท่านั้น (วงสีฟ้า)


สกิล Aisha
สกิลเรียกใช้พิเศษ
AiSkill1 Chain Fireball     AiSkill2 Gust Screw     AiSkill3 Lightning Bolt     AiSkill4 Binding Circle     AiSkill5 Gust Storm     AiSkill6 Meteor Call
สกิลเรียกใช้
AiSkill7 Teleport     AiSkill8 Mana Shield     AiSkill9 Fire Road     
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     AiPassive1 Teleport Study
สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study