FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
EvSkill5 Another Code เลเวล 5 30 SP
Illusion Stinger - เวทย์มนต์


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจ สถานะโกรธ MP ที่ใช้ Cooldown
ระเบิดเชนก่อนระเบิดใหญ่ ระเบิดใหญ่
ดาเมจ จำนวน Hits
1 910% 55% 22 Hits 378% 300 MP 30 วินาที
2 1092% 66% 454%
3 1274% 76% 529%
4 1456% 87% 605%
5 (Max) 1729% 104% 718%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • ถ้าใช้สกิลในสถานะปกติ จะเป็นแค่การดูดมอนสเตอร์จากบริเวณรอบๆเข้ามา แล้วระเบิดออก
  • ถ้าใช้สกิลในสถานะโกรธ จะเป็นการดูดมอนสเตอร์เข้ามาแต่จะมีการทำดาเมจแบบต่อเนื่องก่อนจะระเบิดออก

ผลจากสกิลโน้ต Edit

เพิ่มขนาดของหลุมดำขึ้น 30% และเพิ่มดาเมจ 10%


สกิล Eve
สกิลเรียกใช้พิเศษ
EvSkill1 Illusion Strike     EvSkill2 Dimension Link     EvSkill3 Illusion Stinger     EvSkill4 Dimension Link Blader     EvSkill5 Generate Blackhole
EvSkill6 Dimension Link Guardian
สกิลเรียกใช้
EvSkill7 Cloaking     EvSkill8 Energy Conversion
สกิลสนับสนุน
AMBuff Aura Magic Accelerator     ASBuff Aura Shield Accelerator     APBuff Aura Power Accelerator
สกิลติดตัว
IntPassive1 Basic Physical Defense Training     IntPassive2 Basic Magic Defense Training     IntPassive3 Basic Strength Training     
IntPassive4 Basic Magic Training     EvPassive1 Cloaking Study