FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
LKPassive2 Lord Knight เลเวล 5 75 SP
- - สกิลติดตัว


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล โอกาสแก้สถานะผิดปกติ
เมื่อใช้สกิล Active เมื่อใช้สกิล Special Active
1 8% 16%
2 11% 22%
3 14% 28%
4 17% 34%
5 (Max) 20% 40%


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit


สกิล Lord Knight
สกิลเรียกใช้พิเศษ
LKSkill1 Sonic Blade     LKSkill2 Sand Storm     
สกิลเรียกใช้
LKSkill3 Rolling Smash     
สกิลติดตัว
LKPassive1 Muscular Structure      LKPassive2 Pain Suppression