FANDOM


เงื่อนไข Edit

รูปสกิล อาชีพ เลเวลสูงสุดที่เรียนได้ ต้องการเงื่อนไข เป็นเงื่อนไขของ ประเภทของสกิล
โครงสร้างสกิล สกิล
LKSkill2 Lord Knight เลเวล 5 80 SP
- - กายภาพ


รายละเอียดของสกิล Edit

เลเวลสกิล ดาเมจต่อ Hit Hits ลดความแม่นยำ ระยะเวลาผลของสกิล MP ที่ใช้ Cooldown
1 100% 11 20% 9 วินาที 200 MP 10 วินาที
2 120% 21% 10 วินาที
3 140% 22% 12 วินาที
4 160% 23% 13 วินาที
5 (Max) 190% 24% 15 วินาที


เทคนิคและรายละเอียดปลีกย่อย Edit

  • เมื่อใช้ใกล้ๆพวกที่มีเกราะ (anger of raven)มันจะทะลุอ้อมไปข้างหลังทำให้ไม่สามารถกันได้


สกิล Lord Knight
สกิลเรียกใช้พิเศษ
LKSkill1 Sonic Blade     LKSkill2 Sand Storm     
สกิลเรียกใช้
LKSkill3 Rolling Smash     
สกิลติดตัว
LKPassive1 Muscular Structure      LKPassive2 Pain Suppression     
รับข้อมูลจาก "https://elsthdata.fandom.com/th/wiki/Sand_Storm?oldid=3641"